İcra ve İflas Hukuku
Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,

•Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

•Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,
•Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,

•Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,

•Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davasıaçılması ve dava sürecinin takibi,

•Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,

•Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,

•İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması

•İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,

•En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi,

•Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,

•Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.