Miras Hukuku

Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

•Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) verilmesi,

•Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davalarının yürütülmesi,

•Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlenmesi,

•Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davalarının yürütülmesi,

•Tenkis davalarının yürütülmesi,

•Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davalarının yürütülmesi,

•Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

•Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü davaların yürütülmesi gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır.